กรมการจัดหางาน เปิดโอกาสให้แรงงานนอกระบบกู้ได้สูงสุด 5 หมื่นบาทต่อคนและ 2 แสนบาทต่อกลุ่ม

78

มีไม่น้อยคนในประเทศเราที่ไม่ได้มีงานประจำแบบในระบบ แต่เป็นการทำงานนอกระบบ

งานนอกระบบคืออะไรหว่า มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพให้นิยามของแรงงานนอกระบบว่าหมาย ถึง ผู้ใช้แรงงานที่ท างานโดยไม่มีสัญญาการจ้างงานที่เป็นทางการ

แรงงานนอกระบบ

หรือไม่มีนายจ้างตาม ความหมายของกฎหมายแรงงาน ไม่ได้ทำงานอยู่ในสถานประกอบการของนายจ้าง ไม่มี ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่แน่นอน หรือเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเป็นผู้ที่ท างาน ชั่วคราว แรงงานอกระบบ

แรงงานนอกระบบ

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 62 ที่ผ่านมา มีรายงานข่าวจาก workpointnews รายงานไว้ว่า

กรมการจัดหางาน เปิดโอกาสให้ผู้รับงานไปทำที่บ้าน กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อขยายการผลิต วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาทสำหรับประเภทบุคคล และวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาทสำหรับกลุ่มบุคคล ดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 3 ต่อปี

แรงงานนอกระบบ

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ขณะนี้มีแรงงานนอกระบบจำนวน 21 ล้าน 2 แสนคน ซึ่งกรมจัดหางานได้ส่งเสริมอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบในรูปแบบของการรับงานไปทำที่บ้าน

แรงงานนอกระบบ

โดยให้ผู้ที่สนใจเป็นผู้รับงานได้มีการรวมกลุ่มกัน มีการบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็ง เพื่อประโยชน์ในการรับงานไปทำที่บ้านอย่างต่อเนื่อง

โดยกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่อให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้กู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต หรือขยายการผลิตเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

คุณสมบัติของผู้กู้จะต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน และมีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้านหรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน ซึ่งมีทั้งประเภทบุคคลและกลุ่มบุคคล

แรงงานนอกระบบ

ซึ่งจะปล่อยเงินกู้สำหรับบุคคลไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 2 ปี ขณะที่กลุ่มบุคคลกู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 3 ต่อปี และมีระยะเวลาพักชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 4 เดือน

ในปีนี้ (2562) ได้รับอนุมัติให้ปล่อยกู้ 7,000,000 บาท ปล่อยกู้ไปแล้ว 6 คน และ 38 กลุ่ม จำนวนเงิน 4,995,000 บาท ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานทั่วประเทศ

แรงงานนอกระบบ

และตั้งแต่ปี 2548 ที่เริ่มดำเนินการจนถึงปัจจุบัน มีผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนแล้วจำนวน 253 คน 606 กลุ่ม ปล่อยกู้ไปแล้ว 13 คน 420 กลุ่ม

เพิ่มเติมจากทีมงานของเรา จำนวนแรงงานนอกระบบ มีมากกว่าแรงงานในระบบกว่าเท่าตัว และกระทรวงมีหน่วยงานในการดูแล ซึ่งปี 2555 มีการบูรณาการเพื่อให้การดูแรงงานนอกระบบซึ่งตัวเลขแรงงานนอกระบบภาคตะวันออกเชียงเหนือมีตัวเลขสูงสุด

แรงงานนอกระบบ

ส่วนกรุงเทพมีน้อยด้วยเป็นตัวเลขแค่จังหวัดเดียว ที่อื่นจะสำรวจเป็นภาค แรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ

แรงงานนอกระบบ

และปัจจุบันมีคนรุ่นใหม่ทีี่เข้าสู่แรงงานนอกระบบมากขึ้น อาจเป็นเรื่องของความสนใจของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความเป็นอิสระในการทำงาน จึงมาเป็นแรงงานนอกระบบ

แรงงานนอกระบบ

โดยกระทรวงแรงงาน ก็มีการตั้งหน่วยงานและมอบหมายมาดูแลแรงงานนอกระบบเพื่อสร้างมาตรฐานในการเข้ามาดูแลระบบ การศึกษาแรงงานนอกระบบยังไม่สูงนัก อาชีพส่วนใหญยังเป็นเรื่องการค้า และการรับจ้างผลิต

แรงงานนอกระบบ

หลักประกันทางสังคมยังมีเรืี่องการจ้างงานที่ไม่ต่อเนื่อง ไม่มีหลักประกันทางสังคม ปัญหาสภาพการทำงานยังไม่มีมาตรฐานเพียงพอในการทำงานเช่น การยืน การนั่ง การเดิน และแสงสว่างในการทำงานที่ไม่เพียงพอ

แรงงานนอกระบบ

รัฐบาลให้ความสำคัญในการวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการแรงงานนอกระบบ เป็นแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ

แรงงานนอกระบบ

เพืี่อการส่งเสริมคุ้มครองตั้งแต่ปี 2555 -2559 ปีนี้ 2558 การที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนทำอย่างไรให้มีการพัฒนาระบบที่ดี ที่มีการบรูณาการทั้งภาครัฐและภาคประชาชน มีกลไก

แรงงานนอกระบบ

ระดับชาติคุมนุทธศาสตร์โดยนายกรัฐมนตรีเข้ามากำกับดูแล และปลัดกระทรวงแรงงานเป็นคนทำหน้าที่ และระดับจังหวัดก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด โดยระดับท้องถิ่นมาหารือร่วมกันเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เรียบเรียงโดยทีมงานไทบ้าน

Facebook Comments