ส่งต่อความรู้ ปุ๋ยน้ำสูตรเพิ่มการแตกใบ เร่งผลและรสชาติ

4567

จ่าสิบเอกสุพนธ์ มาลยาภรณ์ จังหวัด นครศรีธรรมราช ผู้ชึ่งมีความสนใจในเรื่องการทำอาชีพเกษตรกรรม จึงได้ใช้เวลาว่างจากการรับราชการ ไปฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรม และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ทำพื้นที่บริเวณบ้านของตน โดยการปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ และทำปุ๋ยชีวภาพรอบ ๆ บ้าน และได้แนะนำสูตรการทำฮอร์โมนเร่งการเติบโตของพืช

ซึ่งมีวิธีการทำดังนี้

1. การทำฮอร์โมนพืช (น้ำแม่) เร่งใบและยอด

วัสดุอุปกรณ์ :

1. พืชตระกูลหญ้า ผัก ถั่ว อย่างละ 1 กก.

2. กากน้ำตาล 1 กก.

3. น้ำ 10 ลิตร

วิธีทำ :

หั่นพืชทั้งหมดเป็นชิ้น ๆ คลุกกับกากน้ำตาล พร้อมน้ำ 10 ลิตร หมักไว้อย่างน้อย 3 เดือน

อัตราการการนำไปใช้ :

– ถ้าใช้เป็นปุ๋ยทางใบ หรือใช้ ฉีด 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

– ถ้าใช้เป็นปุ๋ยน้ำ หรือรดโคนต้น ใช้ 30-40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ได้กับพืชทุกชนิด

– ใช้ฉีดพ่นในช่วงที่พืชกำลังออกยอด

2. การทำฮอร์โมนพืช (น้ำพ่อ) เร่งผลและรสชาติ

วัสดุอุปกรณ์

1. ผลไม้สุก 3-4 ชนิดขึ้นไป

2. กากน้ำตาล 100 ซีซี

3. หัวเชื้อจุลินทรีย์ 100 ซีซี

4. น้ำสะอาด 8 ลิตร

5. ถังหมัก

วิธีทำ

1. นำผลไม้สุกสับและหั่นรวมกัน 2 กก. ใส่ในถังหมัก

2. นำกากน้ำตาล หัวเชื้อจุลินทรีย์ น้ำผสมกัน เทลงในถังหมัก เหลือช่องว่างของถัง 10%

3. ปิดฝาให้สนิท หมักไว้ 7 วัน สามารถกรองมาใช้ได้

อัตราการการนำไปใช้

-ถ้าใช้เป็นปุ๋ยทางใบ หรือใช้ ฉีด 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

-ถ้าใช้เป็นปุ๋ยน้ำ หรือรดโคนต้น ใช้ 30-40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ได้กับพืชทุกชนิด

-ใช้ในช่วงที่ผลไม้กำลังออกผล

Facebook Comments